Hva betyr det at Åkrafjorden Jakt er medlem av Reisegarantifondet?

Åkrafjorden Jakt sine tilbud kommer inn under Lov om pakkereiser og reisegaranti («Pakkereiseloven»). I følge denne loven og tilhørende Forskift om reisegaranti så er vi pliktig til å være medlem av Reisegarantifondet. Dette medlemskapet skal sikre at du som kunde får tilbakebetalt dine vederlag dersom reisen blir avlyst aller avbrutt pga. konkurs eller lignende. Du kan finne mer informasjon på Reisegarantifondet sin informasjonsside.

Når er hjortejakten?

I følge den nye forskriften som trådte i kraft 2012-04-01 så kan man drive med jakt på hjort fra og med 1. september til og med 23. desember i kommuner der det er åpnet for jakt på hjort.

Hvordan blir man hjortejeger (storviltjeger)?

For å kunne jakte på hjort må man:
1. Være 18 år (opplæringsjakt fra 16 år)
2. Ta Jegerprøven
3. Eie eller låne våpen og ammunisjon som er lovlig til jakt på storvilt
4. Betale jegeravgift (årlig)
5. Bestå skyteprøven for storviltjegere (årlig)
6. Ha grunneiers tillatelse til å jakte
7. Ha tilgang på ettersøkshund under jakten

Dere må selv ordne de første 5 punktene, så kan vi ordne de siste 2.

Hva er Jegerprøven?

Jegerprøven er en teoretisk og praktisk opplæring som alle som vil bli jegere i Norge må igjennom. Opplæringen består av et 30 timers kurs som normalt går over 3 uker (9 samlinger), men det finnes også intensivkurs med kortere varighet. Kursene inneholder også praktisk trening på skytebane. Kursene avsluttes med en skriftlig eksamen der man må svare på 50 spørsmål med minimum 40 riktige svar. Kursene avholdes bl.a. av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sine lokallag, men det er også flere andre som holder kurs. Les mer på Direktoratet for naturforvaltning sine web-sider. Hos NJFF koster kursene rundt 2 – 3000 kroner avhengig av hva som er inkludert. Etter at man har bestått Jegerprøven blir man registrert i jegerregisteret. Der vil man i utgangpunktet være registrert resten av livet uavhengig av om man jakter eller ikke.

Merk at jegere som er fast bosatt i utlandet ikke behøver Jegerprøven for å kunne jakte i Norge. De må i stedet oppfylle vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland.

Hva er jegeravgift?

For å drive jakt og fangst i Norge må man betale en årlig jegeravgift. For jaktåret 2015/2016 (2015-04-01 til 2016-03-31) er denne satt til kr. 400,- for jakt av alt vilt inkludert elg, hjort og villrein. Avgiften betales til Jegerregisteret. Avgiften må også betales av utenlandske jegere.

Merk at alle som skal jakte storvilt hos Åkraforden Jakt ha med bevis på betalt jegeravgift.

Hva er skyteprøven for storviltjegere?

Alle som skal jakte storvilt (bl.a. elg, hjort, dåhjort, villrein og rådyr med rifle) må årlig avlegge skyteprøve. Før skyteprøven må jegeren ha avlagt 30 dokumenterte treningsskudd (minimum 15 skudd over to dager). Selve skyteprøven består i å skyte fem skudd med jaktammunisjon på en stillestående dyreskive på en avstand på minst 100 m. Alle skudd må treffe innenfor et innsirklet felt på 30 cm. Man må ta skyteprøven med samme våpen som man skal bruke under jakten. Skyteprøve arrangeres bl.a. av lag og foreninger som er tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen og av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Man må normalt betale en avgift for å avlegge skyterprøven.

Merk at alle som skal jakte storvilt hos Åkraforden Jakt ha med bevis på bestått skyteprøve.

Hvilke våpen kan brukes til hjortejakt?

Kun skytevåpen med kruttladning er tillatt. Det finnes rifler av mange forskjellige kaliber som kan brukes. Helautomatiske rifler er forbudt, mens halvautomatiske er tillatt med maks 3 skudd i magasinet og ett i kammeret. Kun ekspanderende ammunisjon er tillatt på hjortevilt. Minimumskravet til kulevekt er 9 gram, med anslagsenergi på 100 meter på minst 2700 joule. For kulevekt over 10 gram er kravet til anslagsenergi på 100 meter minst 2200 joule.
Eksempler på riflekaliber som kan brukes: .30-06, 6.5×55, .308 Win

Hvordan får man kjøpt våpen?

For å kunne kjøpe våpen må man ha tillatelse fra politimesteren. I utgangspunktet må man være 18 år. Våpenloven sier: «Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.» I praksis betyr «behov» f.eks. at man er jeger (har avlagt jegerprøven) og skal jakte storvilt. For å få tillatelse må man levere inn søknad til den lokale politimesteren. Man må spesifisere hvilke våpen (type, kaliber) man har tenkt å anskaffe seg, samt hva de skal brukes til. Les mer på Politiet sin web side. Når man mottar tillatelse så er denne gyldig i 6 måneder, men det er mulig å få forlenget tillatelsen for inntil 6 måneder. Med tillatelse i hånd kan man gå til våpenhandler og shoppe!

Merk at alle som skal jakte storvilt hos Åkraforden Jakt ha med våpenkort (eller utlånserklæring) for det våpenet de skal bruke.

Kan man låne våpen?

Ja, det er tillatt å låne våpen, men det forutsetter at den som låner våpenet fyller de samme krav som er satt som betingelse ved kjøp av våpen. Ved lån av våpen, så må våpenets eier skrive en skriftlig bevitnelse (utlånserklæring) med følgende informasjon:
* långiverens og låntakerens navn og adresse
* långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet),
* art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen (våpendeler) som er lånt ut,
* hva våpnene (våpendelene) skal brukes til,
* for hvilket tidsrom våpnene (våpendelene) er lånt ut.
Bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil 4 uker fra utstedelsen.

Merk at dersom du låner våpen og skal jakte storvilt hos Åkraforden Jakt, så du ha med utlånserklæring for det aktuelle våpenet.

Hvordan kan utenlandske (europeiske) borgere ta med seg våpen inn i Norge?

Det enkleste er å skaffe seg et europeisk våpenpass. Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon sier i §77 at «Utenlandsk borger som skal oppholde seg i riket for et tidsrom av inntil 3 måneder og som innehar gyldig europeisk våpenpass, kan uten særskilt tillatelse transportere og inneha skytevåpen under reise i riket i forbindelse med deltakelse i jakt eller konkurranseskyting.» Det kreves at man kan dokumentere en grunn til at man har med seg våpenet, for eksempel at man skal jakte hos oss. Ta kontakt med politiet i hjemlandet ditt for informasjon om hvordan man får europeisk våpenpass.

Hvor finner jeg mer informasjon om hva som er lov og ikke lov i forhold til skytevåpen?

Dette reguleres av Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften) (FOR 2009-06-25 nr 904) som er tilgjengelig fra Lovdata. Vær obs på at en ny versjon av denne forskriften trådte i kraft fra 2009-07-01. Viktige endringer i den nye forskriften er at man må ha FG godkjent sikkerhetsskap for oppbevaring av våpen eller vital del fra første våpen, samt at man kan anskaffe inntil 6 våpen i «jaktvåpengarderoben» uten at politiet skal behovsvurdere hvert enkelt våpenkjøp.

Hvordan behandler man felt hjortevilt?

Norsk hjortesenter, Norges skogeierforbund, Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen og Statskog har utarbeidet brosjyren «Håndtering av felt hjortevilt». Du finner brosjyren her. Forøvrig finnes det flere gode veiledninger på nettet. Søk etter «partering av hjortevilt».

Når du jakter hos oss vil vi selvfølgelig kunne gi deg opplæring i utvomming og partering av dyret.